Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM2_A1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
01-01-2020 (2-4) 29-01-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
1NM2_B1 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
02-01-2020 (3-5) 30-01-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
1NM2_S3 - Đánh bí 1 nước
Nhập môn - Đánh bí 1 nước
4-1-2020 (7,CN) 26-1-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Đào Anh Duy
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST2_A1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
01-01-2020 (2-4) 29-01-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Bùi Văn Hiếu
2ST2_B1 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
02-01-2020 (3-5) 30-01-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
2ST2_S3 - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
Sức tính - Đòn phối hợp 2: Pháo đầu, pháo giác, pháo huyền khống.
- Bắt quân đơn giản 2
4-1-2020 (7,CN) 26-1-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Đào Anh Duy
Lớp 3: Khai cuộc căn bản
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3KC1_A1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
01-01-2020 (2-4) 29-01-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3KC1_B1 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
02-01-2020 (3-5) 30-01-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3KC1_S3 - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
Khai cuộc - Trung pháo đối bình phong mã
- Thuận pháo
4-1-2020 (7,CN) 26-1-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên hậu
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KH4_A1 - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
01-01-2020 (2-4) 29-01-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH4_B1 - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
02-01-2020 (3-5) 30-01-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KH4_S3 - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã thất binh bình pháo thông xa
4-1-2020 (7,CN) 26-1-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 01-01-2020 (2-4) 29-01-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 02-01-2020 (3-5) 30-01-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 4-1-2020 (7,CN) 26-1-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 01-01-2020 (2-4) 29-01-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 02-01-2020 (3-5) 30-01-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 4-1-2020 (7,CN) 26-1-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
KH2_TA - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa hữu hoành xa
Khai cuộc cho bên hậu - Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa hữu hoành xa
06-04-2020 (Thứ 2-4) 29-04-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
TA2_TB - Xe mã đối xe khuyết sĩ tượng
Tàn cuộc - Xe mã đối xe khuyết sĩ tượng
07-04-2020 (Thứ 3-5) 30-04-2020 (Thứ 3-5) 20h30 --> 22h00
Untitled Document