Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lịch khai giảng
Chọn khóa học:
Hệ phổ thông
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học Huấn luyện viên
Lớp 1: Nhập môn
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
1NM1_A1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
01-07-2020 (2-4) 29-07-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
1NM1_B1 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
02-07-2020 (3-5) 30-07-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
1NM1_S3 - Nhập môn
Nhập môn - Nhập môn
4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 2: Sức tính
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
2ST1_A1 - Đòn phối hợp 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu.
- Bắt quân đơn giản 1
Sức tính - Đòn phối hợp 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu.
- Bắt quân đơn giản 1
01-07-2020 (2-4) 29-07-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
2ST1_B1 - Đòn phối hợp 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu.
- Bắt quân đơn giản 1
Sức tính - Đòn phối hợp 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu.
- Bắt quân đơn giản 1
02-07-2020 (3-5) 30-07-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Đào Anh Duy
2ST1_S3 - Đòn phối hợp 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu.
- Bắt quân đơn giản 1
Sức tính - Đòn phối hợp 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu.
- Bắt quân đơn giản 1
4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 3: Trung cuộc
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
3TR2_A1 - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
Trung cuộc - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
01-07-2020 (2-4) 29-07-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
3TR2_B1 - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
Trung cuộc - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
02-07-2020 (3-5) 30-07-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Nguyễn Thị Nhật Thực
3TR2_S3 - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
Trung cuộc - Thuật ngữ cơ bản
- Đặc điểm từng loại quân
- Tính tương hỗ giữa các loại quân
4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng
Lớp 4: Khai cuộc bên tiên
Học phí: 400.000 đồng/1 khóa/1 tháng
4KT3_A1 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
01-07-2020 (2-4) 29-07-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KT3_B1 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
02-07-2020 (3-5) 30-07-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00 Trần Thế Hùng
4KT3_S3 - Thuận pháo lưỡng đầu xà
Khai cuộc cho bên hậu - Thuận pháo lưỡng đầu xà
4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00 Trần Thế Hùng


Chọn khóa học:
Hệ chuyên luyện
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Huấn luyện viên Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
CL1_A1 Bùi Văn Hiếu 01-07-2020 (2-4) 29-07-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL1_B1 Bùi Văn Hiếu 02-07-2020 (3-5) 30-07-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL1_S3 Bùi Văn Hiếu 4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON1_S3 Bùi Văn Hiếu 4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
CL3_A1 Trần Thế Hùng 01-07-2020 (2-4) 29-07-2020 (2-4) 17h30 --> 19h00
CL3_B1 Trần Thế Hùng 02-07-2020 (3-5) 30-07-2020 (3-5) 17h30 --> 19h00
CL3_S3 Trần Thế Hùng 4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00
ON3_S3 Trần Thế Hùng 4-7-2020 (7,CN) 26-7-2020 (7,CN) 08h30 --> 10h00


Chọn tháng học:
Hệ chuyên đề
Học phí: 600.000 đồng/1 khóa/1 tháng
Mã lớp Loại nội dung Ngày khai giảng Ngày kết thúc Giờ học
TA4_TA - Tàn cuộc đơn xe
Tàn cuộc - Tàn cuộc đơn xe
01-06-2020 (Thứ 2-4) 29-06-2020 (Thứ 2-4) 20h30 --> 22h00
Untitled Document